Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai, rūpintojai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385

  • Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos patvirtintą 2021 m. balandžio 1 d. tvarkos aprašą Nr. T-87 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“.
  • Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Duomenų bazę. Įrašius vaiko duomenis į Duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. 
  • Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties švietimo įstaigoje.
  • Vaikai,  turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.  
  • Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.
  • Tėvai (globėjai)  pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d.  nepatvirtinę pageidavimo lankyti švietimo įstaigos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į pasirinktą švietimo  įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.
  • Atsiradus laisvai vietai, įstaigos vadovo ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją į Duomenų bazėje. 
  • Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d.  iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

 

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS