Vykdomos programos

Lopšelis – darželis – atvira visuomenei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, kurios bendruomenės narius sieja tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius, padedant vaikui sėkmingai pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Ugdomoji veikla organizuojama pagal šias pagrindines programas:

 

 • Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo programą „Kurkime vaikystę drauge“.

  Ikimokyklinio ugdymo programa Kurkime vaikystę drauge

 • Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 • Tarptautinę programą „Zipio draugai“.

 • Tarptautinę socialinio-emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą „Kimochis“.
Pagal papildomas programas:
 • “Po Tėviškės dangum”.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą.
 • J.Bakūnaitės “Auginu gyvybės medį” humanistinio ugdymo programą.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą.

Vykdomos individualios programos ir projektai

 

Vykdoma tiriamoji – analitinė veikla ir jos sklaida. Dirbama pagal projektus:

 • “Vaiko socialinės aplinkos pažinimo plėtra”.
 • “Ugdytinių saugios gyvensenos ir gyvybės išsaugojimo įgūdžių formavimas”.
 • Aplinkosauginio švietimo ir ugdymo „Aš – Žemės vaikas“ projektas.
 • „Sveikos gyvensenos propagavimas ugdymo įstaigose“.
 • „Aktyvus judėjimas – sveikatos garantas“.

 

Papildomo ugdymo užsiėmimai

 

Lopšelyje-darželyje organizuojamas papildomas ugdymas: 

 • Dainavimo studija nuo 1994 m. sausio 3 d. 
 • Šokio meno pradmenų būrelis nuo 2014 m. spalio 1 d. 
 • Anglų kalbos mokymas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.
 • Robotikos akademija nuo 2017 m. spalio 1 d.
 • Numicon praktinis skaičiavimas nuo 2018 m. spalio 1 d.
 • Korėjietiški kovos menai nuo 2017 m. spalio 1 d.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi galimybės

 

Specialiųjų poreikių vaikams logopedinę pagalbą teikia logopedė metodininkė Raimonda Mikalauskienė. Taikydami komandinio darbo principą (logopedas, grupės pedagogas, tėvai), pasiekiame puikių rezultatų ugdydami vaikų kalbą. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos raiškumui, taisyklingam garsų tarimui, žodyno turtinimui, gramatinės kalbos sandaros formavimui. Siekiame ugdyti pasididžiavimą komunikuoti pačia gražiausia – lietuvių kalba.

2022 © Šiaulių l-d „Klevelis“
NEĮGALIESIEMS